Zmiana zarządzenia w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 74 i 214) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) naczelnik samodzielnego wydziału w WUG;";

2)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) stanowiska, na których jest prowadzona Kancelaria Główna WUG;";

3)
uchyla się pkt 15.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.