Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 74) w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Inspektor Ochrony Danych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.