Dz.Urz.ABW.2018.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 52a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w § 2:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jednostka organizacyjna Centrali ABW - jednostkę organizacyjną ABW z siedzibą w Warszawie oraz Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji ABW;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) służba bhp - etatowych inspektorów bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW oraz nieetatowych inspektorów bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy w delegaturze ABW;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.