Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2018 r. w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową (Dz. Urz. KGP poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Wystąpienia podmiotów wykonujących działalność lobbingową, zwane dalej "wystąpieniami", mogą mieć formę:

1) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych;

2) propozycji rozwiązań prawnych.

2. W przypadku uzasadnionej konieczności, prace rozpoczęte na podstawie wystąpień można kontynuować w formie spotkania.

3. Propozycja odbycia spotkania powinna być zgłoszona Komendantowi Głównemu Policji nie później niż 14 dni przed planowanym terminem spotkania.

4. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 3, informuje podmiot zgłaszający propozycję spotkania o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

5. Wzór wystąpienia jest określony w załączniku do zarządzenia.";

2) w § 4:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokonuje weryfikacji wystąpienia pod kątem spełniania wymogów formalnych;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przesyła wystąpienie do komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw udostępniania informacji publicznej - w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej "ustawą".".

3) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. W przypadku braków formalnych w wystąpieniu, komórka organizacyjna, o której mowa w § 3, wzywa podmiot wykonujący działalność lobbingową do ich usunięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wystąpienia bez rozpoznania, o czym podmiotu wykonującego działalność lobbingową nie zawiadamia się.

§ 4b. 1. W przypadku gdy podmiot wykonujący działalność lobbingową ponawia wystąpienie odnoszące się do sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, bez wskazania nowych okoliczności uzasadniających podjęcie czynności w sprawie, komórka organizacyjna, o której mowa w § 3, informuje podmiot wykonujący działalność lobbingową o udzielonej poprzednio odpowiedzi.

2. W przypadku ponowienia wystąpienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, wystąpienie to pozostawia się w aktach sprawy z odpowiednią adnotacją, o czym podmiotu wykonującego działalność lobbingową nie zawiadamia się.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Policjant lub pracownik KGP, z którym podmiot wykonujący działalność lobbingową nawiąże kontakt, jest obowiązany poinformować ten podmiot o obowiązującej w KGP pisemnej procedurze postępowania w sprawach związanych z działalnością lobbingową.";

5) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WYSTĄPIENIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 1 , 2 2  zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2018 r. w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową (Dz. Urz. KGP poz. 32) wnoszę o podjęcie procedury postępowania lobbingowego.

1. DANE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

1.1. NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO 3

...................................................................................................................

1.2. ADRES DO KORESPONDENCJI:

...................................................................................................................

1.3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W ZAKRESIE OBJĘTYM WYSTĄPIENIEM:

1)...................................................................................................................

2)...................................................................................................................

3)...................................................................................................................

2. PRZEDMIOT WYSTĄPIENIA 4

3. ZAKRES WYSTĄPIENIA 5

1)...................................................................................................................

2)...................................................................................................................

3)...................................................................................................................

Strona 1 z 2

4. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA 6

5. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY" 7

1)...................................................................................................................

2)...................................................................................................................

3)...................................................................................................................

4)...................................................................................................................

5)...................................................................................................................

6. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WYSTĄPIENIE 8

........................................................................................................
Imię i nazwisko (czytelny podpis)Data sporządzenia wystąpienia
1 Należy wskazać, czego dotyczy wystąpienie (projektowanego albo wydanego przez Komendanta Głównego Policji aktu prawnego, zgłoszenia propozycji uregulowania określonego zagadnienia, przy czym wystąpienie może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia).
2 Należy wskazać, czego dotyczy wystąpienie (projektowanego albo wydanego przez Komendanta Głównego Policji aktu prawnego, zgłoszenia propozycji uregulowania określonego zagadnienia, przy czym wystąpienie może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia).
3 Należy wskazać, czego dotyczy wystąpienie (projektowanego albo wydanego przez Komendanta Głównego Policji aktu prawnego, zgłoszenia propozycji uregulowania określonego zagadnienia, przy czym wystąpienie może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia).
4 Należy wskazać, czego dotyczy wystąpienie (projektowanego albo wydanego przez Komendanta Głównego Policji aktu prawnego, zgłoszenia propozycji uregulowania określonego zagadnienia, przy czym wystąpienie może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia).
5 Należy uszczegółowić przedmiot wystąpienia określony w punkcie 2. Zgłaszane propozycje muszą być tak sprecyzowane, aby wynikało z nich, podjęcia jakich czynności oczekuje podmiot wykonujący działalność lobbingową.
6 Należy zwięźle określić docelowe rozwiązanie (efekt prac) wynikające z wystąpienia.
7 Wynikające z § 4 pkt 3 zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2018 r. (w stosunku do wszystkich podmiotów wymienionych w punktach 1. 1 i 1. 3 wystąpienia) oraz inne niezbędne dokumenty.
8 Dane osoby składającej wystąpienie muszą być zgodne z danymi jednej z osób wymienionych w punktach 1. 1 i 1. 3.