Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGSG poz. 30 i 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) służba dyżurna potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu, wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE. Jeśli w polu informacyjnym "Działania do podjęcia" widnieje zdanie "Niezwłocznie skontaktować się z Biurem SIRENE", czynności te wykonuje się niezwłocznie.",

b) w ust. 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE. Jeśli w polu informacyjnym "Działania do podjęcia" widnieje zdanie "Niezwłocznie skontaktować się z Biurem SIRENE", czynności te wykonuje się niezwłocznie.";

2) w § 13 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE. Jeśli w polu informacyjnym "Działania do podjęcia" widnieje zdanie "Niezwłocznie skontaktować się z Biurem SIRENE", czynności te wykonuje się niezwłocznie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.