Dz.Urz.ABW.2018.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim

Na podstawie art. 19 ust. 3 oraz art. 136c ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 8 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim zmienionym zarządzeniem nr 50 z dnia 30 grudnia 2015 r. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  W postępowaniach wyjaśniających wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczasowy wzór karty wypadku.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

KARTA WYPADKU Nr ___/ 20___ w drodze do miejsca pełnienia służby łub w drodze powrotnej ze służby