Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji (Dz. Urz. KGSG poz. 1, 74 i 94, z 2016 r. poz. 117 oraz z 2019 r. poz. 15) w załączniku nr 1 w części V. "Osoby zarządzające i administrujące zbiorem informacji, podział zadań i obowiązków", w akapicie czwartym skreśla się wyrazy "i Dyrektorem-Szefem Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.