Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 i 1669), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 125) w § 24 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

"2. Podczas uroczystości w jednostkach wykonuje się lub odtwarza wszystkie zwrotki i refren hymnu państwowego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wykonywać lub odtwarzać tylko pierwszą zwrotkę i refren hymnu państwowego.

4. Podczas obchodów świąt państwowych, uroczystości wojskowych oraz o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym wszyscy żołnierze, z wyjątkiem dowódców uroczystości, dowódców kompanii honorowych (pododdziałów honorowych) oraz żołnierzy wchodzących w skład posterunków honorowych, pocztów flagowych, orkiestr wojskowych i obsługi technicznej, odśpiewują tekst hymnu państwowego.

5. Warunki i okoliczności wykonywania lub odtwarzania oraz odśpiewania hymnu państwowego określa ceremoniał wojskowy.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2018 r.