Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystywaniu służbowych kart płatniczych użytkowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.209

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystywaniu służbowych kart płatniczych użytkowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2011 r. sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystywaniu służbowych kart płatniczych użytkowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 130) w § 6 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) 25 000 zł - w przypadku podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Służby Więziennej;

4) 25 000 zł - w przypadku dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

5) 25 000 zł - w przypadku zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz osoby, o której mowa w § 4 ust. 2. ".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.