Dziennik resortowy

NFZ.2018.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2018/DSS
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia), zmienionym zarządzeniem Nr 46/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 8/2017/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lutego 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 58/2018/DSS z dnia 26 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Centrali - Wydział Skarg, Wniosków i Obsługi Interesariusza w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców;";

2) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Centrali - Wydział Skarg, Wniosków i Obsługi Interesariusza w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców;";

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, przekazuje Prezesowi Funduszu, Zastępcy Prezesa do Spraw Operacyjnych oraz Zastępcy Prezesa do Spraw Służb Mundurowych oraz do wiadomości i wykorzystania służbowego Gabinetowi Prezesa, Departamentowi Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departamentowi Kontroli, Departamentowi Analiz i Strategii, Biuru Komunikacji Społecznej, zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz oddziałów, wraz z analizą rozpatrzonych skarg i wniosków.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w regulaminie organizacyjnym Departamentu Spraw Świadczeniobiorców, polegającą na zmianie Wydziału Skarg i Wniosków na Wydział Skarg, Wniosków i Obsługi Interesariusza, nastąpiła konieczność zmiany przepisów zarządzenia Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia (z późn. zm.). W treści zarządzenia wprowadzono zmianę polegającą na dostosowaniu nazwy komórki rozpatrującej skargi i wnioski.

W związku z wprowadzeniem zmian w regulaminie organizacyjnym Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących podziału kompetencji Prezesa oraz zastępców Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w treści zarządzenia wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu komórek do których przekazywane jest zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków. Zmiana ma charakter porządkujący.