Dziennik resortowy

NFZ.2018.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018/DSS
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 46/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2015 r.), zmienionym zarządzeniem Nr 8/2017/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lutego 2017 r., w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia wpływu do Funduszu, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy informując go o konieczności uzupełnienia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji, złożonej skargi lub wniosku. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.".

§  2.  W sprawach skarg i wniosków złożonych i nierozpatrzonych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się § 7 ust. 5 zarządzenia zmienianego w art. 1.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

W związku z sugestią Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia dotyczącą doprecyzowania terminu występowania do wnoszących o uzupełnienie danych w przypadku skarg i wniosków składanych za pomocą poczty elektronicznej, w treści zarządzenia wprowadzono zmianę polegającą na doprecyzowaniu przedmiotowego terminu w taki sposób, aby bezzasadnie nie powodować przedłużania terminu rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Powyższa zmiana ma charakter porządkujący.