Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2018.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

Na podstawie art. 39c ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 62, z 2016 r. poz. 70 oraz z 2018 r. poz. 48) w § 7 uchyla się ust. 2.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.