Dz.Urz.CBA.2018.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 1 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 22/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. CBA poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku uwzględnienia w postanowieniach umowy klauzul/aspektów społecznych, nadzór nad realizacją uprawnień kontrolnych wynikających z jej treści sprawuje kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1.";

2) w § 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Szef CBA lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy funkcjonariuszem CBA lub inną osobą zatrudnioną przez Szefa CBA, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, odbiera od tej osoby pisemne oświadczenie w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy. Osoba odbierająca oświadczenie, przed jego złożeniem przez składającego uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

3) w § 32 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:

"11) dokonuje weryfikacji możliwości uwzględnienia klauzul/aspektów społecznych w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego, co odnotowuje się w protokole posiedzenia komisji.";

4) w § 33 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:

"11) opatrywanie zatwierdzonej przez Szefa CBA dokumentacji postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zamieszczanie jej na stronie internetowej CBA.";

5) w § 58:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Od osób wykonujących czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz będących biegłym lub specjalistą po stronie zamawiającego, odbiera się pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 6.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Szef CBA lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy funkcjonariuszem CBA lub inną osobą zatrudnioną przez Szefa CBA, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, odbiera od tej osoby pisemne oświadczenie w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 6.";

6) w § 92 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Szef CBA lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy funkcjonariuszem CBA lub inną osobą zatrudnioną przez Szefa CBA, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, odbiera od tej osoby pisemne oświadczenie w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 6.";

7) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
11) w załączniku nr 14 pkt 9 tabeli otrzymuje następujące brzmienie:
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROPOZYCJA/KOREKTA* DO PLANU ZAMÓWIIEŃ PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REJESTR ZAMÓWIIEŃ PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI