Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 2 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 2 i 21, z 2016 r. poz. 11 oraz z 2017 r. poz. 53) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Jednostka organizacyjna" - jednostkę organizacyjną ABW, o której mowa w § 3 ust. 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. poz. 927);",

b) pkt 4-6 otrzymują brzmienie"

"4) "komórka właściwa ds. finansowych - właściwą komórkę Biura Finansów ABW albo Samodzielną Sekcję Organizacyjną w delegaturze ABW;

5) komórka właściwa ds. kadrowych - właściwą komórkę Biura Kadr ABW albo Samodzielną Sekcję Organizacyjną w delegaturze ABW;

6) komórka właściwa ds. logistycznych - właściwą komórkę Biura Logistyki ABW albo Samodzielną Sekcję Organizacyjną w delegaturze ABW;".

2) w § 20 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW - dyrektor Biura Kadr ABW, na pisemny, uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej;";

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.";

4) w § 29 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Zasady przeprowadzania kontroli pracownika na okoliczność pozostawania pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.";

5) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Późniejsze rozpoczęcie pracy przez pracownika lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy, wymagają zgody przełożonego oraz podlegają obowiązkowemu odnotowaniu w karcie czasu pracy.";

6) w § 40 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 7 dni roboczych.";

7) w § 42:
a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Plan urlopów podlega zatwierdzeniu przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej.

6. Na pisemny, uzasadniony wniosek pracownika, zaakceptowany przez przełożonego, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej może dokonać korekty planu urlopów, nie częściej jednak niż raz na kwartał.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Zatwierdzony plan urlopów dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW przekazuje do dyrektora Biura Kadr ABW w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego

8) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, których wykaz określony został w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.";

9) § 61 otrzymuje brzmienie:

"§ 61. 1. Pracownik jest obowiązany do rozliczenia się z obowiązków pracowniczych:

1) w przypadku rozwiązania stosunku pracy;

2) na polecenie przełożonego.

2. Sposób i tryb rozliczania się pracowników z obowiązków pracowniczych regulują przepisy Szefa ABW w sprawie sposobu i trybu rozliczania się funkcjonariuszy i pracowników ABW z obowiązków służbowych lub pracowniczych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2019 r.