Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 96
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 80 i 114, z 2015 r. poz. 18, z 2016 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 72) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) prowadzenia i organizowania współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej delegowanymi do pełnienia służby poza granicami państwa w celu wykonywania zadań europejskiego oficera łącznikowego do spraw powrotów.";

2) w § 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) wydawanie europejskiego dokumentu do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz prowadzenie rejestru wydanych dokumentów;";

3) w § 6 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) nadzorowanie działalności funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w celu wykonywania zadań europejskiego oficera łącznikowego do spraw powrotów;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.