Dz.Urz.KGSG.2018.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 80 i 114, z 2015 r. poz. 18 oraz z 2016 r. poz. 92) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. a - d otrzymują brzmienie:

"a) ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

b) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109),

c) ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

d) ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 134 i 138) w zakresie wynikającym z udziału Straży Granicznej w Wizowym Systemie Informacyjnym,";

2) w § 2:
a) w pkt 1 lit. k - m otrzymują brzmienie:

"k) ustalenia wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, zwanej dalej "decyzją o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa" oraz zmiany wysokości tych kosztów,

l) potrącenia należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa,

m) przyznania cudzoziemcowi oraz pozbawienia cudzoziemca świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) udzielanie zgody na zezwolenie przez komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi wprzypadku, októrym mowa w art. 6 ust. 5 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz, jeżeli zezwolenie zostało udzielone cudzoziemcowi, którego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen, informowanie, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego organu innego państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu danych do systemu, o udzieleniu tego zezwolenia;",

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) wydawanie europejskiego dokumentu podróży dla obywateli państw trzecich zobowiązanych do powrotu oraz prowadzenie rejestru wydanych dokumentów;",

d) pkt 20a otrzymuje brzmienie:

"20a) występowanie z wnioskiem do wojewody o cofnięcie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;",

e) w pkt 35 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) cudzoziemców do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;",

f) po pkt 37 dodaje się pkt 37a i 37b w brzmieniu:

"37a) nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

37b) nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach ustalenia wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa oraz zmiany wysokości tych kosztów;",

g) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w zakresie potrąceń należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa ze środków pieniężnych cudzoziemca znajdujących się w depozycie strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;",

h) pkt 42 otrzymuje brzmienie:

"42) nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielenie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna.",

i) po pkt 44 dodaje się pkt 44a w brzmieniu:

"44a) nadzorowanie postępowań prowadzonych przez terenowe organy Straży Granicznej w sprawach przyznania cudzoziemcowi oraz pozbawienia cudzoziemca świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;",

j) pkt 48 - 51 otrzymują brzmienie:

"48) nadzorowanie wykonywania przez terenowe organy Straży Granicznej czynności związanych z kontrolą legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, powierzania im wykonywania pracy, z uwzględnieniem nadzoru nad postępowaniami mandatowymi w sprawach o wykroczenia za czyny określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

49) analizowanie rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych, w zakresie właściwości Zarządu, także w odniesieniu do wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, funkcjonujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiednich pod względem możliwości wprowadzenia bliźniaczych rozwiązań, jak również ocena zasadności implementacji procedur przyjętych przez te kraje;

50) uczestniczenie w pracach Grup Roboczych i Komitetów Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, w szczególności Grupy do spraw Integracji, Migracji i Wydaleń, a także innych organów Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Zarządu;

51) uczestniczenie w projektach i przedsięwzięciach inicjowanych lub organizowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w zakresie właściwości Zarządu;",

k) uchyla się pkt 70.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.