Dz.Urz.KGSG.2018.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 56, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49 w brzmieniu:

"49) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Zarządu oraz zapewnienie im ochrony.";

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

"30) przetwarzanie danych osobowych, w tym udostępnianie ze zbioru, w których są przetwarzane te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.