Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEd.2024.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI
z dnia 28 czerwca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. ME poz. 2 i 18) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie lub przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora, naczelnika wydziału lub naczelników wydziałów, zastępcy lub zastępców naczelnika wydziału, kierownika zespołu lub kierowników zespołów, zastępcy lub zastępców kierownika zespołu, pracowników kierujących zespołami lub samodzielnymi stanowiskami.";

2)
w § 15:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do obowiązków naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika wydziału, kierownika zespołu, zastępcy kierownika zespołu, pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem należy realizowanie powierzonych zadań przez:",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Naczelnik wydziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik zespołu, zastępca kierownika zespołu, pracownik kierujący zespołem lub samodzielnym stanowiskiem:";

3)
w § 20 w ust. 2:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zagranicznych instytucji i organizacji w zakresie funduszy strukturalnych;",

b)
uchyla się pkt 7 i 8,
c)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) koordynowania realizacji zadań związanych z wdrażaniem reform i inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie właściwości Ministra, w tym współpraca z podmiotami krajowymi i opracowywanie procedur dotyczących wdrażania reform i inwestycji, we współpracy z DKA, DKOTC i DSKKZ;";

4)
w § 22:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. DKA odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego.",

b)
w ust. 2:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) prowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 2, w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie oraz planowania i prowadzenia kontroli wdrażanych reform i inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie właściwości Ministra, we współpracy z DFS, DKOTC i DSKKZ;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami, o których mowa w pkt 1-2a;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zagranicznych instytucji i organizacji w zakresie kontroli, o których mowa w pkt 2a;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) koordynowania ochrony danych osobowych w Ministerstwie;",

c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. DKA zapewnia obsługę organizacyjną i wspiera w realizacji zadań inspektora ochrony danych, który podlega bezpośrednio Ministrowi.";

5)
w § 29:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie;",

b)
uchyla się ust. 3.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.