Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 41, z późn. zm.), w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 18a w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami, spraw z zakresu uzgadniania wniosków ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dotyczących pozwoleń na prowadzenie badań naukowych na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym oraz w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z art. 28 i 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730).".

§  2.  W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa

Środowiska nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).