Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2019.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra (BPM), zwane dalej "BPM".";

2) w § 16 w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) wykonują zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym współpracują z Inspektorem Ochrony Danych, ochrony informacji niejawnych, kontroli zarządczej oraz współpracują w ramach przygotowywania materiałów w zakresie prowadzonych kontroli;";

3) w § 20 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. c;
4) w § 25 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kształtowanie wizerunku Ministra oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej w zakresie niezastrzeżonym dla BPM, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Ministerstwa;",

b) uchyla się pkt 3;
5) dodaje się § 26 w brzmieniu:

"§ 26. 1. BPM odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów i przedsięwzięć Ministra.

2. Do zakresu działania BPM należy w szczególności realizowanie:

1) zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie:

a) badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki,

b) działalności upowszechniającej naukę w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;

2) zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki oraz jej rozliczanie;

3) działań promocyjnych związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.