Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 47, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) departamencie - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa, wymienioną w § 3 w ust. 1 pkt 1-14;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GPM) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Ekonomiczny (DE);

2) Departament Funduszy Strukturalnych (DFS);

3) Departament Informacji i Promocji (DIP);

4) Departament Kształcenia Ogólnego (DKO);

5) Departament Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI);

6) Departament Prawny (DP);

7) Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ);

8) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);

9) Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST);

10) Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI);

11) Biuro Administracyjne (BA);

12) Biuro Kontroli (BK);

13) Biuro Organizacyjne (BO);

14) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (SAW).

2. W Ministerstwie działa, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami, inspektor ochrony danych, którego wyznacza Minister.";

3) w § 4 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji w sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności bezpieczne przetwarzanie informacji niejawnych oraz wszelkich informacji prawnie chronionych;";

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli projekt, o którym mowa w § 4 pkt 1, dotyczy operacji przetwarzania danych osobowych, które ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, departament opracowujący ten projekt dokonuje w ramach opracowywania oceny skutków regulacji, o której mowa w § 4 pkt 3, oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, we współpracy z inspektorem ochrony danych.";

5) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Dyrektor departamentu włącza inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych oraz uwzględnia ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych.";

6) w § 25:
a) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz usprawniania funkcjonalności systemu informacji oświatowej, z uwzględnieniem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych;",

b) uchyla się pkt 34;
7) w § 30:
a) w ust. 1:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) organizacji Ministerstwa, w tym opracowywania projektów statutu i regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa oraz wykazu jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra, a także regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych;

2) prowadzenia ewidencji upoważnień i pełnomocnictw oraz udzielania, cofania i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;",

pkt 40 i 41 otrzymują brzmienie:

"40) koordynowania i wspierania działań departamentów w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych;

41) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez Centrum Informatyczne Edukacji przepisów o ochronie danych osobowych, w związku z powierzeniem zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister;",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną i wspiera w realizacji zadań inspektora ochrony danych, który podlega bezpośrednio Ministrowi.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).