Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 9 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 47, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się pkt 12;
2) w § 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy "testów regulacyjnych i";
3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli projekt, o którym mowa w § 4 pkt 1, dotyczy operacji przetwarzania danych osobowych, które ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, departament opracowujący ten projekt dokonuje w ramach opracowywania oceny skutków regulacji, o której mowa w § 4 pkt 3, oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.";

4) w § 24 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) koordynacji prac dwustronnych komisji do spraw oświaty polskiej mniejszości narodowej;";

5) uchyla się § 28;
6) w § 30 w ust. 1:
a) w pkt 23 skreśla się nawias i wyrazy w nawiasie "przy współpracy z Biurem Kadr i Szkolenia",
b) w pkt 50 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 51-67 w brzmieniu:

"51) spraw osobowych członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ministerstwie;

52) dokumentacji personalnej, z uwzględnieniem upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom Ministerstwa;

53) programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie;

54) spraw osobowych kadr kierowniczych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

55) regulaminu pracy Ministerstwa;

56) naboru do służby cywilnej, opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowania;

57) projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania funduszu wynagrodzeń i nagród, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

58) sporządzania sprawozdań dotyczących zatrudnienia, szkoleń, czasu pracy dla Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji;

59) szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, w tym w szczególności badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, opracowywanie planów, organizowanie i dokumentowanie szkoleń;

60) służby przygotowawczej;

61) ocen członków korpusu służby cywilnej;

62) odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym obsługi działalności Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej;

63) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

64) praktyk studenckich i uczniowskich oraz staży i wolontariatu na rzecz Ministerstwa;

65) przekazywania do Systemu Informacji Oświatowej danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dotyczących pracowników zatrudnionych w Ministerstwie na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych;

66) reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

67) zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).