Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 47) w załączniku do zarządzenia w § 30 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) obsługi udziału Ministra lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela w Komitecie Społecznym Rady Ministrów;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).