Dz.Urz.MŚ.2018.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 41, z późn. zm.), w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b po tiret drugim dodaje się tiret w brzmieniu:

"– projekty wzorów umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa - Minister albo Skarb Państwa-Ministerstwo, dołączanych do zapytań ofertowych,";

2) w § 21a uchyla się pkt 4;
3) w § 21b:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna, w tym w zakresie bieżących działań informacyjno-promocyjnych, i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

"4) zapewnienie wsparcia organizacyjnego oraz finansowego dla działalności Championa do spraw Działań Klimatycznych, o którym mowa w przepisach wydanych przez Konferencję Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.".

§  2.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Biura ds. Organizacji Konferencji COP24, Biura ds. Prezydencji Konferencji Stron oraz Departamentu Prawnego zweryfikują zgodność wewnętrznych regulaminów organizacyjnych podległych im komórek z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Środowiska w brzmieniu określonym niniejszym zarządzeniem oraz, w przypadku stwierdzenia potrzeby dostosowania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych podległych im komórek do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).