Dz.Urz.MON.2018.143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) w § 25 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, organami prowadzącymi szkoły i innymi podmiotami w zakresie:

a) spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych Ministra na:

– realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w tym weryfikacja celowości, cykliczna ewaluacja przydatności i korzyści wynikających z realizacji zadania publicznego,

– dofinansowanie zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),

– dofinansowanie budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

– dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203),

b) spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w lit. a,

c) uzgadniania zakresu działalności stowarzyszeń prowadzących działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723),

d) koordynowania procesu planowania i realizacji współpracy ze społeczeństwem, a także procedowanie porozumień Ministra o współpracy z partnerami społecznymi;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.