Dz.Urz.GUS.2019.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 23 i 72) w § 28 w ust. 2 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) uczestnictwa ludności w kulturze oraz wykorzystania bazy noclegowej,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.