B.I.LP.2018.8/9.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

OR.012.3.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z poz. zm.) oraz w związku z § 6 i § 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§  1.  W strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych tworzy się - w ramach Inspekcji Lasów Państwowych - Regiony Inspekcyjne.
§  2.  W załączniku do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2018 r. (Regulamin organizacyjny DGLP) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 5 pkt 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

"a) Inspekcja Lasów Państwowych GI

w ramach Inspekcji Lasów Państwowych funkcjonują:

– Regiony Inspekcyjne GI." (...);

2) w § 3 ust. 6 wprowadza się pkt 6 w brzmieniu:

"6) regionami inspekcyjnymi - regionalni inspektorzy.";

3) wprowadza się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. W skład Inspekcji Lasów Państwowych wchodzą Regiony Inspekcyjne. Zasady funkcjonowania regionów, zasięg działania oraz umiejscowienie ich siedzib określa odrębna regulacja Dyrektora Generalnego.";

4) w § 43:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przeprowadzanie w jednostkach Lasów Państwowych kontroli okresowych, problemowych, przygotowawczych, sprawdzających i doraźnych zarządzonych przez Dyrektora Generalnego.";

b) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) koordynacja funkcjonowania oraz nadzorowanie realizacji zadań przez Regiony Inspekcyjne."

§  3.  Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych