B.I.LP.2018.7.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

OR.012.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) oraz w związku z § 6 i § 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe,

zarządza się, co następuje:

§  1.  W strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych tworzy się w ramach Biura Marketingu:
* Zespół Analiz Rynkowych.
§  2.  W załączniku do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2018 r. (Regulamin organizacyjny DGLP) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 5 pkt 2 lit a otrzymuje następujące brzmienie:

"a) Biuro Marketingu symbol ZM

w ramach Biura Marketingu funkcjonuje:

- Zespół Analiz Rynkowych ZM.R";

2) § 49 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 49. 1. Biuro Marketingu (ZM) - zajmuje się sprawami związanymi z ustalaniem zasad sprzedaży drewna w LP, analizą rynków, bankiem informacji handlowej oraz cenami surowca drzewnego. Reprezentuje, w uzgodnionym zakresie, Dyrektora Generalnego w kontaktach z przedstawicielami przemysłu drzewnego w sprawach związanych ze sprzedażą drewna przez LP, uzgadnianiem propozycji rozwiązań dotyczących zasad sprzedaży drewna oraz innych kwestii związanych z handlem drewnem i jego produktami. Prowadzi zagadnienia dot. racjonalnego pozyskiwania surowca drzewnego oraz użytków ubocznych. Opracowuje i aktualizuje normy na surowiec drzewny, zasady jego pomiaru, ewidencji i oznakowania oraz obrotu surowcem drzewnym. Prowadzi zagadnienia związane z brakarstwem i szacunkami brakarskimi. Koordynuje funkcjonowanie oraz nadzoruje realizację zadań przez Zespół Analiz Rynkowych.

Do zadań Biura Marketingu należy w szczególności:

1) ustalanie zasad sprzedaży i marketingu drewna przez Lasy Państwowe;

2) kształtowanie polityki racjonalnego wykorzystania drewna oraz użytków ubocznych;

3) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami kształtowania cen i bieżącej polityki cenowej na drewno w Lasach Państwowych;

4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z promocją drewna i jego wyrobów;

5) doskonalenie zasad sprzedaży i systemu ustalania cen na drewno w PGL LP;

6) koordynacja działania komórek właściwych ds. sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;

7) współpraca z przedstawicielami przemysłu drzewnego w zakresie zasad sprzedaży drewna;

8) opracowywanie planu zagospodarowania nadwyżek surowca drzewnego w wypadku klęsk żywiołowych i innych przyczyn oraz podejmowanie działań interwencyjnych w celu likwidowania zatorów w sprzedaży drewna;

9) ustalanie kierunków rozwoju użytkowania głównego oraz ubocznego;

10) prowadzenie spraw związanych z klasyfikacją i sortymentacją surowca drzewnego oraz szacunkami brakarskimi;

11) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem brakarzy regionalnych;

12) analizowanie działań w zakresie użytkowania lasu pod kątem zgodności z ustaleniami planów urządzenia lasu, ustalenie i nadzór nad realizacją rozmiaru użytkowania lasu w poszczególnych kategoriach cięć;

13) nadzór, koordynacja oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiórką oraz ewidencją surowca drzewnego, w szczególności z zasadami jego pomiaru, obliczania miąższości, znakowania wraz ze sposobami oraz narzędziami do tego służącymi;

14) prowadzenie spraw związanych ze zrywką, podwozem oraz transportem surowców leśnych;

15) prowadzenie spraw dotyczących legalności obrotu drewnem (flegt).

2. Zespół Analiz Rynkowych (ZM.R) - funkcjonujący w ramach Biura Marketingu - realizuje zadania w następującym zakresie:

1) sporządza bieżące i miesięczne informacje oraz analizy dotyczące sprzedaży drewna;

2) monitoruje poszczególne branże przemysłu drzewnego i prowadzi badania rynkowe;

3) współdziała z Wydziałem Analiz Ekonomicznych i Planowania w zakresie ustalania planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych oraz ustalania sposobów zapobiegania powstawania należności;

4) prowadzi działania w zakresie tworzenia banku informacji handlowej;

5) realizuje zadania dot. rozwoju programów SILP związanych ze sprzedażą drewna, w tym aplikacji internetowych;

6) współpracuje z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych w przedmiocie aplikacji obsługujących sprzedaż drewna w LP;

7) koordynuje działania i nadzoruje działania w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w LP;

8) sporządza zestawienia i analizy dot. procedur internetowej sprzedaży drewna".

§  3.  Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych