Dziennik resortowy

NFZ.2018.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ewidencja zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali Funduszu - prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ewidencja wniosków i udostępnień danych osobowych w Centrali Funduszu - prowadzi na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gabinet Prezesa Funduszu;";

2) w § 18 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Decyzje dotyczące nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia podejmuje Prezes Funduszu, po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali i dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego (parafowanie, opatrzenie imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą).";

3) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

"§ 23. 1. Zadania Centrali na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4, są określane w rocznym planie pracy Centrali.

2. W terminie do dnia 15 listopada każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Departamentu Analiz i Strategii propozycje zadań komórek organizacyjnych do planu pracy Centrali na rok następny, zaakceptowane przez właściwego zastępcę Prezesa Funduszu.

3. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku dyrektor Departamentu Analiz i Strategii przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, projekt rocznego planu pracy Funduszu, opracowany zgodnie ze standardami kontroli zarządczej na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2 oraz planów pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

4. Roczny plan pracy Funduszu nie obejmuje zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 24. 1. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku, kierujący komórkami organizacyjnymi przedkładają dyrektorowi Departamentu Analiz i Strategii, informacje o wykonaniu zadań określonych w planie pracy dla tych komórek, niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Centrali za rok poprzedni.

2. W terminie do dnia 28 lutego każdego roku, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Centrali, opracowane na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1.";

4) § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Departamentu Analiz i Strategii, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Centrali.";

5) w § 27 dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

"32) ścisła współpraca z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.";

a) w § 28: ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu. Koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.",

b) w ust. 2:
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;",

uchyla się pkt 37-39;
6) w § 37 w ust. 2 dodaje się pkt 22-25 w brzmieniu:

"22) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia:

a) projektu rocznego planu pracy Funduszu w oparciu o plan pracy Centrali i plany pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu,

b) sprawozdań okresowych i projektu sprawozdania rocznego z realizacji rocznego planu pracy Centrali;

23) koordynowanie w ramach Centrali zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej, w tym zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;

24) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu, za pośrednictwem Gabinetu Prezesa Funduszu, projektu oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;

25) monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziałach wojewódzkich Funduszu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiany dokonywane niniejszym zarządzeniem przewidują:
1) przekazanie do Departamentu Analiz i Strategii części zadań dotychczas realizowanych przez Gabinet Prezesa Funduszu - wykonywanie przez Departament Analiz i Strategii całokształtu zadań związanych z monitorowaniem funkcjonowania w Funduszu kontroli zarządczej i sporządzeniem planu pracy, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ułatwi wypracowywanie dokumentacji o charakterze strategicznym i efektywne monitorowanie stopnia realizacji założonych celów;
2) doprecyzowanie postanowień określających nazwy dwóch ewidencji prowadzonych w Gabinecie Prezesa Funduszu;
3) wpisanie do zadań wszystkich komórek organizacyjnych obowiązku współpracy z Działem Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania;
4) wskazanie Prezesa Funduszu jako osoby podejmującej decyzje dotyczące nabywania praw i zaciągania zobowiązań w ramach Planu Finansowego oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych.