NFZ.2018.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 10:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Bezpośredni nadzór nad:

1) Departamentem Analiz i Strategii, Departamentem Spraw Świadczeniobiorców oraz Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;

2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych.",

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Departament Kontroli, w zakresie dotyczącym realizacji zadań o charakterze analitycznym, zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zastępcą Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych",

b) w § 13:
uchyla się ust. 3,
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych zapewnia Departament Analiz i Strategii.",

c) w § 18 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Pisma, dokumenty, projekty umów i aktów prawnych, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, przedkładane są do zaopiniowania Inspektorowi Ochrony Danych.",

d) w § 28 w ust. 2:
uchyla się pkt 28, 29, 31-33, 35 i 36,
dodaje się pkt 44 i 45 w brzmieniu:

"44) realizacja zadań mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centrali, przewidzianych dla inspektora ochrony danych, z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami prawa krajowego;

45) realizacja innych zadań i obowiązków mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centrali.";

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zatwierdzonym w nowelizacji regulaminu podziałem kompetencji, Departament Współpracy Międzynarodowej został włączony do grupy komórek, nad którymi nadzór wykonuje Zastępca Prezesa do Spraw Służb Mundurowych, a Departament Informatyki - do grupy komórek, nad którymi nadzór wykonuje Zastępca Prezesa do Spraw Operacyjnych.

Do postanowień regulaminu dodano ponadto przepis zobowiązujący Departament Kontroli do ścisłej współpracy z Zastępcą Prezesa do Spraw Operacyjnych w zakresie realizacji zadań o charakterze analitycznym.

W kompetencjach Gabinetu Prezesa Funduszu, w skład którego wchodzi Inspektor Ochrony Danych, zaktualizowano postanowienia odnoszące się zadań mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centrali Funduszu.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA