Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem nr 30/2015/GPF z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 42/2015/GPF z dnia 31 lipca 2015 r. oraz zarządzeniem nr 55/2015/GPF z dnia 4 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Centrali mogą brać udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz innych uroczystościach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, po uzyskaniu za pośrednictwem Gabinetu Prezesa Funduszu, zgody Prezesa Funduszu na udział w tym wydarzeniu",

b)
w § 10:
-
w ust. 3:
--
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Departamentem Ekonomiczno - Finansowym, Biurem Księgowości, Biurem Administracyjno - Gospodarczym, Departamentem Informatyki, Departamentem Współpracy Międzynarodowej oraz Departamentem Analiz i Strategii wykonuje Zastępca Prezesa do Spraw Finansowych;",

--
uchyla się pkt 3,
-
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kontroli wewnętrznej w odniesieniu do Centrali, Dział Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej wchodzący w skład Departamentu Kontroli podlega Prezesowi Funduszu.",

c)
w § 14 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) osiągania celów i zadań wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;",

d)
w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4) odpowiada za osiąganie celów wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości podległego mu wydziału, działu, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;",

e)
w § 16 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) odpowiada za osiąganie celów wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości podległej mu komórki organizacyjnej;",

f)
w § 18 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Dokumenty wymagające oceny prawnej parafuje i opatruje imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą dyrektor Biura Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 11.",

g)
w § 28 w ust. 2 w pkt 12:
-
uchyla się lit. c,
-
dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;",

h)
w § 37 w ust. 2 uchyla się pkt 6;
2)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 i 10 regulaminu organizacyjnego Centrali, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zmiana zarządzenia nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowana jest koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie przypisania bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Zastępcy Prezesa ds. Finansowych. Bezpośredni nadzór nad Departamentem do Spraw Służb Mundurowych sprawuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast Departamentem Analiz i Strategii oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej został powierzony Zastępcy Prezesa do Spraw Finansowych.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA