Dz.Urz.KGSG.2018.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 27) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Biura oraz zapewnienie im ochrony.";

2) w § 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przetwarzania danych osobowych, w tym udostępniania ze zbioru, w którym są przetwarzane te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.