Dz.Urz.KGSG.2018.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

"41) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Biura oraz zapewnienie im ochrony.";

2) w § 6 w ust. 2 w pkt 10 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) przetwarzania danych osobowych, w tym udostępniania ze zbioru, w którym są przetwarzane te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.