Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2022.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115 i 1855) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 30 oraz z 2020 r. poz. 23) w załączniku w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na zaopatrzeniu logistycznym Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu pozostaje Sekcja Obsług Technicznych z siedzibą w Nowym Sączu Wydziału Techniki Lotniczej Biura Lotnictwa Straży Granicznej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 września 2022 r.