Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sekcja Cyberbezpieczeństwa;";

2)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-4, a w szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.";

3)
§ 8 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do zadań Sekcji Cyberbezpieczeństwa należy:".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.