Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 7 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993, z późń. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 26) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nieobecności dyrektora Biura, jego zadania wykonuje kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.