Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2018.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13/15 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 15, z 2016 r. poz. 14 i 28 oraz z 2017 r. poz. 37) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku nieobecności dyrektora Biura zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.