Dz.Urz.KGSG.2018.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 111 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 103 i 109) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Biuro jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do tworzenia, utrzymania i rozwoju:

1) systemów teleinformatycznych Straży Granicznej wspierających realizację ustawowych zadań Straży Granicznej, takich jak:

a) Zintegrowany System Ewidencji 6 - ZSE6,

b) Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania - CBD SG SWK,

c) Centralna Baza Danych EWIDA - CBD EWIDA,

d) System Obsługi Cudzoziemców - SOC,

e) Krajowy System Informatyczny PNR - KSI PNR

- zwanych dalej "centralnymi systemami informatycznymi SG";

2) systemów przeznaczonych do ochrony cyberprzestrzeni Straży Granicznej;

3) sieci teleinformatycznych Straży Granicznej;

4) łączności radiowej Straży Granicznej;

5) obserwacji technicznej w zakresie radiolokacji Straży Granicznej;

6) zasilania awaryjnego Straży Granicznej.

2. Biuro realizuje także zadania związane z gospodarowaniem mieniem będącym w zarządzie Biura oraz sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej zadań pozostających w zakresie właściwości Biura.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do szczegółowych zadań Biura w zakresie centralnych systemów informatycznych SG należy:

1) tworzenie centralnych systemów informatycznych SG;

2) utrzymanie i rozwój centralnych systemów informatycznych SG;

3) przetwarzanie w centralnych systemach informatycznych SG informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera (dane PNR);

4) zapewnienie środków technicznych umożliwiających udostępnianie informacji właściwym organom państwowym za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych;

5) organizowanie bezpośredniej łączności z organami i służbami Rzeczypospolitej Polskiej w celu współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6) zapewnienie technicznego bezpieczeństwa centralnych systemów informatycznych SG;

7) administrowanie i zarządzanie dostępem do zasobów centralnych systemów informatycznych SG przetwarzających informacje niejawne, dane osobowe oraz dane PNR, a także dostępem do zasobów zewnętrznych;

8) realizacja procesu podłączania do centralnych systemów informatycznych SG użytkowników końcowych, obsługa użytkowników końcowych w zakresie nadawania, modyfikowania oraz wyłączania uprawnień w zakresie dostępu do zasobów i usług centralnych systemów informatycznych SG;

9) monitorowanie potrzeb i realizowanie przedsięwzięć związanych z dostosowaniem centralnych systemów informatycznych SG do współpracy z systemami teleinformatycznymi innych organów państwowych, Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi, a w szczególności z:

a) Systemem Informacyjnym Schengen,

b) Wizowym Systemem Informacyjnym,

c) bazami danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - INTERPOL.";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Do szczegółowych zadań Biura należy także:

1) utrzymanie zasobów Centralnego Węzła Teleinformatycznego, a także administrowanie i zarządzanie tymi zasobami;

2) utrzymanie międzyresortowej sieci wymiany informacji PNR.NET;

3) planowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych, w tym dostarczanie narzędzi, technik i metod w zakresie systemów teleinformatycznych wspierających realizację zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

4) opracowywanie standardów oraz systemowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie teleinformatyki, w tym w zakresie infrastruktury klucza publicznego oraz przyjętych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa centralnych systemów informatycznych SG;

5) zapewnienie kryptograficznej ochrony danych przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki, w tym administrowanie materiałami kryptograficznymi;

6) świadczenie usług:

a) wsparcia użytkowników centralnych systemów informatycznych SG poprzez:

– utrzymanie punktu kontaktowego oraz rejestrację zgłoszeń awarii przez użytkowników końcowych,

– budowę oraz utrzymanie bazy wiedzy z zakresu teleinformatyki,

– zarządzanie usługami teleinformatycznymi zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL (Information Technology Infrastructure Library),

b) serwisu teleinformatycznego w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

c) serwisu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie funkcjonowania centralnych systemów informatycznych SG;

7) zapewnienie prawidłowej eksploatacji posiadanych przez Straż Graniczną środków: łączności, informatyki, przeznaczonych do ochrony cyberprzestrzeni, kontroli dostępu, łączności radiowej, obserwacji technicznej w zakresie radiolokacji, zasilania awaryjnego, narzędzi i urządzeń serwisowych, multimedialnych, cyfrowych oraz utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej;

8) organizowanie i realizowanie zaopatrzenia komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w środki: łączności, informatyki, przeznaczone do ochrony cyberprzestrzeni, kontroli dostępu, łączności radiowej, obserwacji technicznej w zakresie radiolokacji, zasilania awaryjnego, a także narzędzia i urządzenia serwisowe, multimedialne, cyfrowe oraz materiały eksploatacyjne;

9) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, w obowiązujących terminach, planów rzeczowo - finansowych oraz projektu budżetu Straży Granicznej w zakresie sprzętu, materiałów i usług: łączności, informatyki, przeznaczonych do ochrony cyberprzestrzeni Straży Granicznej, kontroli dostępu, łączności radiowej Straży Granicznej, obserwacji technicznej Straży Granicznej w zakresie radiolokacji oraz zasilania awaryjnego Straży Granicznej, a także narzędzi i urządzeń serwisowych, multimedialnych, cyfrowych;

10) planowanie, przygotowywanie i realizowanie pozostających we właściwości Biura zakupów zgodnie z planem finansowym oraz obowiązującymi w Komendzie Głównej Straży Granicznej procedurami określonymi w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych, finansowanych z wykorzystaniem środków budżetowych i ze źródeł zagranicznych;

11) prowadzenie ewidencji mienia łączności, informatyki, przeznaczonego do ochrony cyberprzestrzeni Straży Granicznej, kontroli dostępu, obserwacji technicznej Straży Granicznej w zakresie radiolokacji, narzędzi i urządzeń serwisowych, multimedialnych, cyfrowych oraz zasilania awaryjnego Straży Granicznej będącego w zarządzie Komendy Głównej Straży Granicznej;

12) administrowanie i zestawianie logicznych połączeń sieci LAN w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz zapewnienie serwisu urządzeń wchodzących w skład sieci LAN, MAN oraz WAN i zestawianie logicznych połączeń sieci WAN w Straży Granicznej oraz zapewnienie serwisu urządzeń wchodzących w skład sieci WAN;

13) zapewnienie utrzymania, administracji i obsługi monitoringu centralnych systemów informatycznych SG i zarządzania infrastrukturą centralnego systemu informatycznego SG oraz systemów wspomagania obsługi teleinformatycznej;

14) prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, działalności zmierzającej do akredytacji centralnych systemów informatycznych SG, a także opracowywanie, uaktualnianie oraz techniczna realizacja dokumentacji bezpieczeństwa dla centralnych systemów informatycznych SG, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych;

15) współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie zapewnienia technicznych możliwości realizacji zadań związanych z wykonywaniem obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

16) planowanie, organizowanie i realizowanie w zakresie właściwości Biura, szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników;

17) sporządzanie sprawozdań na podstawie odrębnych przepisów oraz opracowywanie analiz i informacji w zakresie właściwości Biura;

18) realizacja w zakresie właściwości Biura zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej;

19) opracowywanie i opiniowanie, w zakresie właściwości Biura, projektów aktów prawnych;

20) opiniowanie projektów informatycznych planowanych do wdrożenia w infrastrukturze teleinformatycznej Straży Granicznej przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostki organizacyjne Straży Granicznej, w zakresie właściwości Biura;

21) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej, jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków ze źródeł zagranicznych oraz rezerw celowych budżetu państwa na realizację potrzeb Straży Granicznej w zakresie: łączności, informatyki, łączności radiowej, obserwacji technicznej w zakresie radiolokacji oraz zasilania awaryjnego;

22) współpraca, w zakresie właściwości Biura, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami;

23) udział w planowaniu budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym oraz monitorowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości i dokonywaniu oceny realizacji tego budżetu w zakresie właściwości Biura;

24) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Biura oraz zapewnienie im ochrony;

25) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych;

26) prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie właściwości Biura.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.