Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 35, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z identyfikacją, analizą oraz gromadzeniem i udostępnianiem danych w zakresie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ochronie granicy państwowej.";

2)
w § 2 w pkt 1 po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) sprzętem obserwacji technicznej w zakresie optoelektroniki;";

3)
w § 2 w pkt 25 lit. a dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

"- sprzętem obserwacji technicznej w zakresie optoelektroniki,";

4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Biura wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydział Ekonomiczno-Organizacyjny;

4) Wydział Gospodarki Transportowej;

5) Wydział Techniki Specjalnej;

6) Wydział do spraw Lecznictwa;

7) Wydział Infrastruktury;

8) Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej;

9) Wydział Optoelektroniki i Innowacyjnych Technologii.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.