Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu musztry w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 18) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale I:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli nie jest to związane z realizacją obowiązków służbowych, umundurowanemu policjantowi zabrania się wkładania rąk do kieszeni munduru, w szczególności spodni.",

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Policjant wchodzi do pomieszczenia przełożonego po uzyskaniu jego zgody. Przed wejściem pozostawia wierzchnie okrycie i nakrycie głowy. W sytuacji wyjątkowej policjant może nie zdejmować nakrycia głowy oraz wierzchniego okrycia. Po wejściu policjant przyjmuje postawę zasadniczą, oddaje honor, melduje się i zgłasza cel przybycia. Po załatwieniu sprawy lub otrzymaniu polecenia oddaje honor, odmeldowuje się słowami "odmeldowuję się", a następnie wykonuje zwrot w kierunku wyjścia i wychodzi.",

c) w pkt 17 w ppkt 4, w pkt 32 w ppkt 4 oraz w pkt 57, po wyrazie "Ministrowi" dodaje się wyrazy

"właściwemu do",

d) w pkt 33 po wyrazie "Ministra" dodaje się wyrazy

"właściwego do",

e) w pkt 56 w zdaniu drugim, wyraz "uroczystego" skreśla się;
2) w rozdziale III w pkt 166 zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

"Następnie pada komenda "Prezentuj - BROŃ!".";

3) w rozdziale IV:
a) w pkt 178 wyrazy "kbk AKM, " skreśla się,
b) uchyla się pkt 180,
c) w pkt 183 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Policjant wyposażony w broń kbk AKM (z kolbą drewnianą) komendę "Przez pierś - BROŃ!" wykonuje z położenia "na pas".".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.