Dz.Urz.KGP.2018.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2 i 106) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14:
a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) administrowanie zbiorami danych oraz systemami teleinformatycznymi, w tym przetwarzającymi informacje niejawne lub dane osobowe, zgodnie z odrębnymi przepisami;",

b) w pkt 22 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) udzielanie Inspektorowi Ochrony Danych niezbędnej pomocy w zakresie wykonywanych przez niego zadań związanych z ochroną danych osobowych w KGP.";

2) w § 16 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) wykonywanie zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894).";

3) w § 25 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz propagowanie postaw społecznych i patriotycznych;";

4) w § 31 w ust. 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego KGP;",

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) realizowanie zadań w zakresie konwojowania i obsługi przesyłek jawnych oraz materiałów zawierających informacje niejawne w Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień;",

c) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) zapewnienie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych.".

§  2.  Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 11 i 17 zarządzenia zmienianego w § 1, wydadzą decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.  Przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, stosuje się w zakresie zmian wprowadzonych w:
1) § 1 pkt 1 i 4 - od dnia 25 maja 2018 r.;
2) § 1 pkt 2 - od dnia 29 maja 2018 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.