Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Na podstawie art. 57a ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 75) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do działalności Komisji w zakresie wydatków ze środków publicznych stosuje się przepisy zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dokonywania wydatków ze środków publicznych.";

2)
w § 6 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) uzgodnienie z właściwymi do spraw transportu drogowego oraz do spraw finansowych komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu i podpisanie rozliczenia finansowego Komisji za rok ubiegły do dnia 31 stycznia każdego roku;

10) sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły oraz przekazanie go wraz z rozliczeniem finansowym Komisji, do dnia 31 stycznia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw transportu.";

3)
w § 8 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) sporządzanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia.";

4)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt 2, uzgadnia:

1) kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu - pod względem merytorycznym;

2) kierujący właściwą do spraw finansowych komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu - pod względem finansowym.

2. Wniosek sporządza się na podstawie raportów, o których mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia, oraz zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia, i składa w terminie do 7 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym minister właściwy do spraw transportu rozpatrzył rekomendację do zatwierdzania pytań lub informację o dokonanej weryfikacji.

3. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu.";

5)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
6)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia

Komisja do spraw weryfikacjiWarszawa, dnia ................ r.

i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Znak sprawy:

Pan(i)

Zgodnie z § 6 pkt 8 Regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych wnoszę o wypłatę wynagrodzenia dla niżej wymienionych osób wchodzących w skład Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Wynagrodzenia zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji weryfikacyjnej i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. poz. 1629).

Lp.Imię i nazwiskoFunkcjaLiczba pytań egzaminacyjnych zweryfikowanych zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia*)Stawka

wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia

Liczba pytań egzaminacyjnych przygotowanych zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1

rozporządzenia*)

Stawka

wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1

rozporządzenia

Liczba pytań egzaminacyjnych przygotowanych zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2

rozporządzenia*)

Stawka

wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2

rozporządzenia

Liczba pytań egzaminacyjnych przetłumaczonych zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia*)Stawka

wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Wynagrodzenie brutto w zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
1.Przewodniczący101005050
2.101005050
3.101005050
4.101005050
5.101005050
6.101005050
7.101005050
8.101005050
9.101005050
10.101005050
11.101005050
12.Sekretarz4444
Razem:

Objaśnienie:

Wynagrodzenie brutto w złotych oblicza się w następujący sposób: suma pytań z kolumny 4 x stawka z kolumny 5 + suma pytań z kolumny 6 x stawka z kolumny 7 + suma pytań z kolumny 8 x stawka z kolumny 9 + suma pytań z kolumny 10 x stawka z kolumny 11 = kolumna 12.

_________

*) W kolumnie 4 wpisać sumę wszystkich pytań egzaminacyjnych zweryfikowanych zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia; w kolumnie 6 wpisać sumę wszystkich pytań egzaminacyjnych przygotowanych zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia; w kolumnie 8 wpisać sumę wszystkich pytań egzaminacyjnych przygotowanych zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia; w kolumnie 10 wpisać sumę wszystkich pytań egzaminacyjnych przetłumaczonych zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Rozliczenie finansowe Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych za rok ..................

Lp.Koszty działalności KomisjiKwota w zł (brutto)
123
1.Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Komisji*):
1.1.przewodniczący:
1.2.członkowie:
1.3.sekretarz:
2.Pozostałe**):
Razem:

Rozliczenie stanowi załącznik do sprawozdania Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych za ubiegły rok.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Przewodniczący Komisji

________

*) Obliczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.).

**) Obliczone na podstawie zrealizowanego zapotrzebowania na materiały biurowe, sprzęt, wyposażenie biurowe, oprogramowanie komputerowe niezbędne do pracy Komisji.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).