Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.159

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 63 oraz z 2018 r. poz. 40, 96, 104 i 146) w załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 uchyla się pkt 2;
2)
w § 13 uchyla się pkt 2.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.