Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Rady do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Rady należy:

1) rekomendowanie Ministrowi niezbędnych rozwiązań systemowych i instytucjonalnych oraz działań zapewniających realizację celów Konwencji;

2) opiniowanie wniosków o wpis elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

3) opiniowanie wniosków o skreślenie elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

4) opiniowanie wniosków o wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk;

5) opiniowanie wniosków o skreślenie z Krajowego rejestru dobrych praktyk;

6) opiniowanie propozycji wpisów na Listy UNESCO - Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony oraz do Rejestru dobrych praktyk.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) Zastępca Przewodniczącego;

3) Sekretarz - będący pracownikiem Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4) pozostali członkowie w liczbie od 15 do 20.

2. Członków Rady powołuje na okres 4 lat i odwołuje Minister.

3. Członkostwo w Radzie oraz udział w jej pracach są nieodpłatne.

4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:

1) Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa;

4) Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniu.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby powołanych członków Rady.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.";

5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 5, przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

3. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży prywatnym samochodem stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.".

§  2.  Członkowie Rady do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołani przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia pełnią swoje funkcje do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).