Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19"

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem "Infrastruktura-19" (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "dniach 25-27 marca" zastępuje się wyrazami "czwartym kwartale";
2) w § 6 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "do dnia 30 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "20 dni od dnia zakończenia ćwiczenia";
3) w § 10 wyraz "maja" zastępuje się wyrazem "grudnia".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).