Zmiana zarządzenia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 5 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 23/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 23, 36 i 42) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zwanego dalej "GITD", powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

1) Artur Słomianko - Przewodniczący Komisji;

2) Maciej Koczywąs - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Rafał Jakubowski - członek Komisji;

4) Konrad Redisz - członek Komisji;

5) Bartłomiej Kasprzak - członek Komisji;

6) Kamil Pietrzak - członek Komisji;

7) Renata Dąbrowska - członek Komisji;

8) Krzysztof Wiśniewski - członek Komisji;

9) Sławomir Zając - członek Komisji;

10) Justyna Sieczkowska - członek Komisji.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.