Dz.Urz.GITD.2018.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) oraz § 41 zarządzenia nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 28) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 59/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 59) w § 3 w ust. 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Mirosław Półtorak - Członek zespołu;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.