Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2021.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) oraz art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Przepis ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio do Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG.",

c)
w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia" zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia";
2)
w § 8 wyrazy "samodzielnym wydziale albo komórce organizacyjnej sprawującej obsługę prac samodzielnego stanowiska" zastępuje się wyrazami "a w przypadku Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG oraz stanowisk niewchodzących w skład komórki organizacyjnej albo tego wydziału - w tym wydziale".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.