Dziennik resortowy

NFZ.2019.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.oraz § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 5/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Andrzej Jacyna

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34).

Danym zarządzeniem wprowadzono nową treść załącznika nr 1b stanowiącego wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący postanowienia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stosowanego do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, który dostosowany został do obecnie obowiązującego wzoru umowy wprowadzonej zarządzeniem Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Z uwagi, iż zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają charakter porządkowy projekt przedmiotowego zarządzenia nie został poddany konsultacjom określonym w przepisach art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

ANEKS DO UMOWY Nr...... /....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - RATOWNICTWO MEDYCZNE