Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych

Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (Dz. Urz. KGP poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych prowadzi się zbiór danych o nazwie "Policyjny Rejestr Imprez Masowych", zwany dalej "PRIM".";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) karta zapytania i karta odpowiedzi - karty, o których mowa w § 4 pkt 12 i 13, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. poz. 97);";

3) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w formie pisemnej przez bezpośrednie doręczenie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. 125, 1091, 1556, 1608,1635, 1726 i 2020.